Zásady ochrany osobních údajů děti, zákonných zástupců a dalších osob

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A DALŠÍCH OSOB

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá a proto jsme vytvořili tyto „Zásady ochrany osobních údajů“, které slouží k Vašemu informování o zpracování Vašich osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“).

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Základní škola a Mateřská škola Zubří, příspěvková organizace, se sídlem Zubří 77, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 70993084 (dále jen „škola”).

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Irena Hubáčková,  e-mail: hubackova.gdpr@seznam.cz, tel. 773 775 815.

 

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu zpracováváme?

Škola zpracovává osobní údaje dětí, zákonných zástupců dětí, pověřených osob k vyzvedávání, popř. dalších osob v rámci své činnosti. Škola zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely naplňování své činnosti. Mezi osobní údaje, které škola zpravidla zpracovává, patří:

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, adresa bydliště, státní příslušnost a zdravotní pojišťovna
 • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa, číslo bankovního účtu a další obdobné informace
 • Údaje týkající se zdravotního stavu, kterými se rozumí zejména údaje o očkování, zdravotních omezeních, zdravotních obtížích, akutních i chronických chorobách, o stravování, alergiích a užívání léků

Z jakých zdrojů škola osobní údaje získává?

Osobní údaje, které škola zpracovává, získává převážně od zákonných zástupců dětí a žáků, a to zejména při přijímacím řízení a následně v průběhu vzdělávání. Dalším zdrojem je vlastní pozorování ze strany pedagogů, od zdravotnických zařízení (praktický lékař) a pedagogicko – psychologických poraden.

 

Jak je to s povinností údaje škole předávat?

Většinu osobních údajů je zákonný zástupce povinen škole předat, jelikož poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem a škola není bez těchto údajů schopna zajistit plnění právních povinností vyplývajících zejména ze školského zákona.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme za účelem poskytování předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy, poskytování stravování a dalších činností souvisejících s provozem školy.

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcích vyhlášek k těmto zákonů, popř. další legislativy.

Zpracování provádíme také pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy například s dodavateli. Zpracování je prováděno za účelem správy našich smluvních závazků a ochrany práv plynoucích ze smlouvy.

Další zpracování provádíme ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Ve veřejném zájmu škola zpracovává osobní údaje pro účely pořádání vzdělávacích programů, školních soutěží a akcí, školních výletů a dalších sportovních, kulturních a uměleckých akcí včetně jejich předávání organizátorům. Ve veřejném zájmu škola zpracovává také kontaktní údaje dětí, žáků a zákonných zástupců za účelem snadné a rychlé komunikace. Tato zpracovávání jsou nezbytně nutná pro činnost školy. V tomto případě máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Některá zpracování provádíme za účelem naplnění našich oprávněných zájmů. Jedná se například o ochranu práv školy, ochranu proti nekalému jednání, v rozumné míře i o zpracování za účelem prezentace a propagace školy, výsledků její činnosti a hájení dobrého jména a pověsti. V tomto případě máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud nelze osobní údaje zpracovávat na základě předchozích právních titulů, můžeme zpracovávat Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu. Ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu dochází pouze zřídka. Udělení souhlasu je dobrovolné a daný souhlas můžete kdykoliv odvolat a my zpracování neprodleně ukončíme.

Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje mohou být v případech, kdy to vyžadují právní předpisy, předávány orgánům veřejné moci, soudům, České školní inspekci, Krajské hygienické stanici, kontrolním orgánům, pojišťovnám, popř. společnostem, které škola pověří činností, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné, jako např. logoped, psycholog, pořadatel vzdělávací akce a další. Škola s Vašimi osobními údaji v žádném případě neobchoduje, nepředává je třetím osobám za účelem přímého či nepřímého marketinku a ani do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je potřebná pro účely, pro které byly shromážděny. Obvykle se jedná o dobu stanovenou právními předpisy anebo po dobu trvání Vašeho souhlasu. Lhůty jsou pro každý druh dokumentace uvedeny ve spisovém řádu a skartačním plánu školy.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Podle ustanovení článku 12 až 22 obecného nařízení můžete uplatnit tato práva:

 • Právo na přístup– subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením.
 • Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením.
 • Právo vznést námitku proti zpracování – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci, kterým je škola pověřena anebo z důvodu oprávněných zájmů svých či třetí strany.
 • Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování – správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.
 • Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má subjekt údajů právo souhlas kdykoliv odvolat.
 • Právo podat stížnost dozorovému úřadu – pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Tato práva můžete uplatnit

 1. osobně – v sídle školy
 2. poštou na adresu sídla školy
 3. e-mailem: skola@obeczubri.cz
 4. elektronickým podáním: ID datové schránky: zzemjbx
 5. telefonicky na tel. čísle: 566 615 123

Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu.

Lhůta na zpracování žádosti

Žádost bude vyřízena zpravidla do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

 

Datum účinnosti

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 31. 8. 2020.